KOSTEN

Praktijk Eefde
Jeugdigen tot 18 jaar

De zorg aan jeugdigen wordt geregeld en vergoed vanuit de gemeenten.

Wij hebben contracten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Apeldoorn, Voorst, Brummen. Ook hebben wij een contract met de Achterhoekse gemeenten, waaronder Berkelland en Bronckhorst. Wij hebben geen contract met de gemeente Deventer.

Wanneer u een verwijzing van uw huisarts hebt gekregen, mogen wij zorg aanbieden. Wij vragen namens u dan een zogenaamde beschikking aan. Met deze beschikking kunnen wij u en uw kind helpen.

Kinderartsen, schoolartsen of instellingen die vallen onder specialistische GGZ kunnen ook verwijzen voor psychologische hulp.  Steeds vaker kan ook verwezen worden door het Centrum voor Jeugd en Gezin of de sociale wijkteams.

Volwassenen

Volwassenen kunnen zich aanmelden op verwijzing van de huisarts. Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract voor Basis GGZ.

Onze hulp wordt vergoed vanuit de zorgverzekering en valt onder de Basis GGZ.

De kosten worden alleen vergoed wanneer er sprake is van een geldige verwijzing door de huisarts (zie ook aanmelden) en er sprake is van een diagnose die past binnen de DSM-V systematiek.

Wij hebben met de belangrijkste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dat betekent dat wij rechtstreeks kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Let op: bij volwassen cliënten worden de kosten wel verrekend met uw verplichte eigen risico.

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, krijgt u zelf de rekening. Veelal kunt u dan een deel van de kosten alsnog vergoed krijgen. Informeert u hiervoor bij uw zorgverzekeraar.

Overige zorg

Niet alle zorg valt onder de zorgverzekeringswet. In onze praktijk geldt dat voor psychologisch onderzoek en mindfulness trainingen. Ook zonder geldige verwijzing moet de hulp door u zelf betaald worden.

Ook voor kinderen/jeugdigen kunt u bij ons terecht zonder verwijzing

In 2017 hanteren wij het basis tarief van 90 euro per sessie van 45 minuten.

De Mindful Parenting training kost 300 euro voor 8 sessies.

Toestemming

Voor onderzoek of behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van ouders met gezag. Praktijk Eefde vraagt ouders hiervoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Beide gezagdragende ouders hebben recht op uitkomsten van onderzoek en behandeling van hun kind.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich, met een verwijsbrief aanmelden.  In overleg met de jongere worden ouders vervolgens geïnformeerd over de behandeling.

Privacy:

Over de behandeling vindt terugkoppeling plaats naar de huisarts. Overleg met school of andere instanties vindt alleen plaats met toestemming van ouders en met instemming van jongeren vanaf 12 jaar.

In de Jeugdwet is vastgelegd welke administratieve informatie de gemeente mag ontvangen en wie die informatie mag verstrekken. Inhoudelijke informatie over uw kind, mag de gemeente alleen met uw schriftelijke toestemming opvragen. Dit in het kader van de privacy. De gemeente heeft geen inzagerecht in het behandeldossier van een kind, tenzij ouders daar schriftelijk toestemming voor geven. Dit in het kader van het Beroepsgeheim. Kinderen vanaf 12 jaar beslissen daarover mee en kinderen vanaf 16 jaar beslissen daarover zelfstandig. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Meer informatie over de Jeugdzorg en de gemeente:

www.nji.nl

www.hoeverandertmijnzorg.nl

“Play is the highest form of research (Albert Einstein)”