KOSTEN

Praktijk Eefde
Jeugdigen tot 18 jaar

De zorg aan jeugdigen wordt geregeld en vergoed vanuit de gemeenten.

Wij hebben contracten met de gemeenten Zutphen, Lochem, Apeldoorn, Voorst, Brummen. Ook hebben wij een contract met de Achterhoekse gemeenten, waaronder Berkelland en Bronckhorst. Wij hebben geen contract met de gemeente Deventer.

U kunt via de gemeente zorg aanvragen voor uw kind. In Lochem kunt u deze zorg aanvragen bij het Baken, in Zutphen en andere gemeenten via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Zij geven een beschikking af waarmee u zich bij onze praktijk kunt aanmelden.

Wanneer u een verwijzing van uw huisarts hebt gekregen, mogen wij zorg aanbieden. Wij vragen namens u dan een zogenaamde beschikking aan. Met deze beschikking kunnen wij u en uw kind helpen.

Kinderartsen, schoolartsen of instellingen die vallen onder specialistische GGZ kunnen ook verwijzen voor psychologische hulp. 

Volwassenen

Volwassenen kunnen zich  bij onze praktijk aanmelden na verwijzing van de huisarts.

Onze hulp valt onder Basis GGZ zorg en wordt vergoed vanuit de zorgzekering.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract voor (Basis) GGZ zorg.  Bij aanmelding zullen wij u vragen bij wie u bent verzekerd, zodat we vooraf zeker weten dat uw behandeling wordt vergoed.
Bij twijfel kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Kosten voor onze behandelingen worden alleen vergoed wanneer er sprake is van een geldige verwijzing van de huisarts en er sprake is van een diagnose die past binnen de DSM-V systematiek,

Let op: bij volwassen cliënten worden de kosten wel verrekend met uw verplichte eigen risico.

Let op: wij hebben voor 2024 geen contract met VGZ. Hieronder vallen ook de zorgverzekeringen IZZ, IZA, Unive en  UMC.
Wanneer u bij een van bovenstaande zorgverzekeraars verzekerd bent kunnen we de hulp niet rechtstreeks declareren. U krijgt dan een factuur die u eerst zelf dient te betalen.
Afhankelijk van uw verzekering kunt u een (deel) van de kosten vergoed krijgen. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekering.

Overige zorg

Niet alle zorg valt onder de zorgverzekeringswet.  Vanaf 2020 hanteren wij als basis uurtarief 95 euro voor  een sessie van 45 minuten (met 15 minuten administratietijd).

Wanneer u hulp vraagt zonder verwijzing, gelden dezelfde kwaliteitseisen aan onze zorg als voor vergoede zorg, zoals  rondom dossiervoering en privacy wetgeving.

De Mindful Parenting en Mindfulness Based Stress Reductie training kost 350 euro voor 8 sessies.

Toestemming

Voor onderzoek of behandeling van kinderen tot 16 jaar is toestemming nodig van ouders met gezag. Praktijk Eefde vraagt ouders hiervoor een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Beide gezagsdragende ouders hebben recht op uitkomsten van onderzoek en behandeling van hun kind.

Jongeren vanaf 16 jaar kunnen zich, met een verwijsbrief aanmelden.  In overleg met de jongere worden ouders vervolgens geïnformeerd over de behandeling.

Privacy:

Over de behandeling vindt terugkoppeling plaats naar de huisarts. Overleg met school of andere instanties vindt alleen plaats met toestemming van ouders en met instemming van jongeren vanaf 12 jaar.

In de Jeugdwet is vastgelegd welke administratieve informatie de gemeente mag ontvangen en wie die informatie mag verstrekken. Inhoudelijke informatie over uw kind, mag de gemeente alleen met uw schriftelijke toestemming opvragen. Dit in het kader van de privacy. De gemeente heeft geen inzagerecht in het behandeldossier van een kind, tenzij ouders daar schriftelijk toestemming voor geven. Dit in het kader van het Beroepsgeheim. Kinderen vanaf 12 jaar beslissen daarover mee en kinderen vanaf 16 jaar beslissen daarover zelfstandig. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Wij hebben ons voor jeugd binnen onze gemeenten aangesloten bij de Verwijsindex. Wij  vragen altijd om uw toestemming voor wij uw kind aanmelden voor deze Verwijsindex.

Meer informatie is te lezen via deze link flyer ouders
Meer informatie is te lezen via deze link flyer jongeren

Wij hebben ons vanuit onze BIG registratie, beroepsgroep en gemeente geconformeerd aan de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.  Wij zijn sinds 2020 verplicht bij elke intake een Kindcheck uit te voeren, waarin we een korte toetsing doen over de veiligheid van elk kind. Indien de veiligheid van een kind ernstig wordt bedreigd zijn behandelaren van jeugdigen in Nederland verplicht hiervan melding te maken bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.  Wij zullen echter nooit een melding doen, zonder dit met de betrokkene en gezaghebbenden te hebben besproken.

Meer informatie over de Jeugdzorg en de gemeente:

www.nji.nl

www.hoeverandertmijnzorg.nl

“Play is the highest form of research (Albert Einstein)”